21 september 2017

Inhoud Zorgprogramma

De Basis GGZ bestaat uit de huisarts, de POH-GGZ en de GBGGZ.

Huisarts

De huisarts kan lichte GGZ-problematiek, waarbij vaak geen sprake is van (een vermoeden van) een DSM-diagnose zelf behandelen, ofwel verwijzen naar de POH-GGZ. Zwaardere GGZ-problematiek, waarbij sprake is van (een vermoeden van) een DSM-diagnose, wordt verwezen naar de GBGGZ, dan wel SGGZ.
Op basis van de ingeschatte zorgzwaarte, al dan niet ondersteund door een verwijsondersteuner, kan de cliënt samen met de huisarts bepalen of er een verwijzing noodzakelijk is. Bestaande richtlijnen van NHG voor de huisartsenzorg en verwijscriteria staan in de keuze centraal.

De huisarts en de POH-GGZ werken nauw met elkaar samen; zij kunnen hun taken alleen vervullen als de samenwerking met andere zorgverleners buiten en binnen de praktijk goed geregeld is.
De huisarts is inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor een goede triage, werkhypothese, diagnostiek, behandeling dan wel verwijzing van alle GGZ-patiënten uit de praktijk. Ook na behandeling door andere zorgaanbieders en gespecialiseerde GGZ-instellingen, is de huisarts in de regel het eerste aanspreekpunt als het gaat om continuïteit van behandeling, begeleiding en/of functioneren.

De hoofdactiviteiten van de huisarts binnen dit zorgprogramma zijn:

 • Eerste gesprek (vraagverheldering, verwijsondersteuning/triage instrument)
 • Bepalen zorgvraag (zelf begeleiden, verwijzing naar POH-GGZ, verwijzing naar GBGGZ/SGGZ, verwijzing naar zelfhulp/sociaal domein)
 • Begeleiden patiënt (gesprekken, e-health, consultatie, afronding)
POH-GGZ

De functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (afgekort POH-GGZ) is nog altijd relatief nieuw en volop in ontwikkeling. De functie is ontstaan door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk. Een POH-GGZ is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de GBGGZ, SGGZ of juist het sociale domein.

Zorg geleverd door de POH-GGZ kenmerkt zich door een brede diversiteit aan zorgzwaarte. Hierdoor is het niet bij iedere cliënt gewenst om een volledige vraagverheldering inclusief verwijsondersteuner af te nemen of een individueel zorgplan op te stellen. Bovendien kan in overleg met de cliënt besloten worden of al dan niet gekozen moet worden voor een verwijzing, het gebruik van e-health, groepsgewijze behandeling of juist chronische ondersteuning. Het zorgprogramma geeft ruimte om de POH-GGZ intensief te begeleiden in het maken van dergelijke keuzes.

De hoofdactiviteiten van de POH-GGZ binnen dit zorgprogramma zijn:

 • Intakegesprek (vraagverheldering, verwijsondersteuning/triage instrument, individueel zorgplan)
 • Bepalen zorgvraag (verwijzing naar zelfhulp/sociaal domein, zelf begeleiden/behandelen, verwijzing naar GBGGZ/SGGZ)
 • Begeleiden/behandelen patiënt (gesprekken, e-health, consultatie, groepsgesprekken, chronische ondersteuning)
 • Afronden begeleiding/behandeling (einde zorgvraag, zelfzorg-ondersteuning voor duurzame zelfredzaamheid)
Generalistische Basis GGZ

Dit domein omvat aanvullende diagnostiek en behandeling van lichte tot matige ernstige, niet-complexe problemen, na verwijzing door de huisarts. De GBGGZ is in dit zorgprogramma in staat om op de reeds voor hen bekende werkwijze, cliënten met de zorgzwaarte zoals zij deze nu ook kennen te behandelen. Hierbij is er de mogelijkheid om gebruik te maken van regionaal e-health over de gehele keten.

Samenwerking rondom chronische cliënten is onderdeel van een versterkte samenwerking (in een kernteam) rondom de huisartsenzorg. Mogelijkheden van groepsgewijze behandelingen zijn ook in combinatie met de POH-GGZ mogelijk.

De hoofdactiviteiten van de GBGGZ binnen dit zorgprogramma zijn:

 • Inschatting product
 • Begeleiden/behandelen patiënt (gesprekken, e-health (continueren vanaf de HA/POH-GGZ), consultatie, samenwerking HA/POH-GGZ bij chronische psychiatrie)
 • Afronden begeleiding/behandeling (einde zorgvraag, terugverwijzing naar zelfhulp/sociaal domein, terugverwijzing naar HA, zelfzorg-ondersteuning voor duurzame zelfredzaamheid)

Wat betekent deelname voor de huisarts?

 • De patiënt komt bij de huisarts voor een eerste gesprek. De huisarts stelt direct of na een aantal gesprekken een GGZ-diagnose en besluit vervolgens om (1) zelf te behandelen of (2) door te verwijzen naar de POH-GGZ, GBGGZ of SGZZ.
 • De huisarts kan gratis gebruikmaken van consultatie, e-health (Minddistrict) en triage.
 • De POH-GGZ wordt zonder extra kosten begeleid door PrimaCura GGZ op de voor het zorgprogramma relevante aspecten (o.a. wachttijden, registratie).

Wat betekent deelname voor de GBGGZ-aanbieder?

 • De patiënt wordt door de huisarts of POH-GGZ doorverwezen naar de GBGGZ. De GBGZZ werkt met de bestaande producten (kort, middel, intensief, chronisch).
 • De GBGGZ kan gratis gebruikmaken van e-health (Minddistrict).
 • Zorgaanbieders moeten in het bezit zijn van het kwaliteitsstatuut.
 • Zorgaanbieders kunnen voor een hoger tarief voldoen aan extra kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn: visitatie door het LVVP of NIP of het Keurmerk Basis GGZ (KIBG).