Meteen naar de inhoud

Procedure | Incidenten en calamiteiten

Melding en afhandeling van incidenten en calamiteiten

 • Werknemers binnen de huisartsenpraktijk zullen bij het verlenen van zorg handelen in overeenstemming met de op werknemers rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de geldende professionele standaard.
 • Werknemers binnen de huisartsenpraktijk zullen zich bij het verlenen van zorg laten leiden door de wettelijke verplichtingen en de regels die de huisartsenpraktijk heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening, te weten:
  • Werknemers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten, dit betekent:
   • Dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.
   • Dat er bij doorverwijzen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
   • Dat er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf en anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
  • Werknemers dulden geen enkele vorm van agressief gedrag, zowel verbaal als non-verbaal. Als een medewerker zich onveilig voelt, wordt de politie ingeschakeld.
  • Werknemers zijn als hulpverleners verplicht medische hulp te verlenen indien nodig en mogelijk. Zij kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde (be)handeling indien dit indruist tegen hun professionele beroepsnorm of ethiek.
  • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
  • Wapenbezit, drugs en/of alcoholgebruik, huisdieren evenals roken in het pand van de huisartsenpraktijk zijn niet toegestaan.
 • Huisartsenpraktijk heeft een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling alsmede een procedure ‘Veilig Incident Melden (VIM)’.
 • Werknemers binnen de huisartsenpraktijk hebben kennis genomen van de binnen de praktijk geldende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en zullen zich bij de zorgverlening laten leiden door deze meldcode.
 • Werknemers binnen de huisartsenpraktijk hebben kennis genomen van de bij de huisartsenpraktijk geldende procedure ‘Veilig Incident Melden’ en zullen zich bij de zorgverlening laten leiden door deze procedure.