Meteen naar de inhoud

Integrale aanpak voor chronische psychiatrie in Midden-West Brabant

  De afgelopen maanden is door Indigo, GGZ Breburg en PrimaCura GGZ intensief samengewerkt om te komen tot een integrale aanpak voor chronisch psychiatrische patiënten.

  Over EPA: ernstige psychische aandoening

  Patiënten met een ernstig psychische aandoening (EPA) hebben een hoger risico op het ontwikkelen van allerlei klachten, zoals onder meer het metabool syndroom (MBS), hart en vaatziekten (HVZ) en diabetes mellitus (DM). Deze patiënten hebben, ondanks de psychiatrische behandeling en begeleiding, ernstige beperkingen in het sociaal en maatschappelijk functioneren. Door een opeenstapeling van risicofactoren is er vaker dan gemiddeld sprake van lichamelijke (somatische) comorbiditeit. Belangrijke risicofactoren hierbij zijn: de psychiatrische aandoening zelf (cognitieve beperkingen/motivatie), bijwerkingen van het gebruik van psychofarmaca, een ongezond voedingspatroon, weinig lichaamsbeweging, roken en het gebruik van alcohol en drugs.

  Nog geen afspraken over preventieve somatische zorg

  Binnen de specialistische GGZ (SGGZ) was in het verleden weinig aandacht voor lichamelijke gezondheidsproblemen en het terugdringen van deze risicofactoren. Sinds 2014 toetst de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) of de SGGZ een adequaat beleid heeft voor de preventieve lichamelijke zorg van langdurig opgenomen patiënten. Echter, voor de ambulante (niet-in-de-kliniek-wonende-) patiënten met een EPA zijn er geen landelijke afspraken gemaakt over preventieve somatische zorg. Er is geen duidelijkheid over de taakverdeling tussen de hoofd- en regiebehandelaren die werkzaam zijn binnen de SGGZ, generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de huisartsenzorg. De medische zorg is hierdoor in de keten niet optimaal bij deze hoog-risico groep. De “Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) – Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)” beschrijft tot op heden nog niet de patiënten met een EPA.

  Intensieve samenwerking

  Een integrale aanpak voor chronische zorg heeft volgens PrimaCura GGZ pas kans van slagen als alle partners in de keten zich aansluiten bij het initiatief. Om het brede palet aan GGZ-zorg aan te kunnen bieden in de gehele regio zullen de partijen intensiever moeten samenwerken en zich moeten committeren aan de gezamenlijk afgesproken aanpak. Dit betekent voor de partners onder andere: geprotocolleerd werken, uniforme afstemming en communicatie, multidisciplinaire samenwerking en deskundigheidsbevordering.

  Project chronische zorg in Midden-West Brabant

  In de regio Midden-West Brabant moeten er nog afspraken gemaakt worden over wie de preventieve somatische zorg/CVRM uitvoert. Eind 2016 is er in deze regio een project opgestart waarbij specifiek de samenwerking tussen de GBGGZ (Indigo), SGGZ (GGZ Breburg, FACT) en de huisartsenzorg (PrimaCura GGZ) onder de aandacht wordt gebracht. Een van de kerntaken in het project is om beleid, deskundigheidsbevordering en regionale coördinatie (samenwerkingsafspraken en terugrapportage) als resultaat op te leveren. De eerste aanzet tot samenwerking tussen Indigo, GGZ Breburg en PrimaCura GGZ is gemaakt door gezamenlijk de integrale aanpak van chronische psychiatrie te beschrijven. De komende weken worden de stappen om te komen tot een implementatie van het plan (zoals een eerste test of een scholing) verder uitgewerkt. Tevens informeren we de betrokken huisartsen en wordt met de huisartsen besproken wie bij aanvang van de implementatie wil deelnemen. Uiteindelijk zullen de afspraken en bijbehorende werkwijze voor de gehele regio gaan gelden.