4 april 2018

Aanpak ‘ADHD bij Jeugd’

In september 2016 zijn we in Midden-Brabant gestart met de aanpak “ADHD bij Jeugd”. Meer dan de helft van de huisartsen doen nu mee aan deze aanpak. De aanpak is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het ETZ, de JGZ, de GGZ en PrimaCura GGZ. De beoogde meerwaarde van deze aanpak is dat de samenwerking tussen deze partijen wordt verbeterd, zo ook tussen het medische en sociale domein. Door één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen dichterbij elkaar gebracht. ADHD is in dit geval het vliegwiel.

Doelen
Tijdens de aanpak worden de volgende doelen nagestreefd:

 • Signalering van ADHD wordt vroegtijdig opgepakt, doordat er overleg plaatsvindt tussen huisarts en jeugdarts;
 • Alle kinderen met (vermoeden) ADHD zijn in beeld bij de huisartsenpraktijken;
 • De doorverwijzing, terugkoppeling en communicatie tussen de JGZ, huisartsenpraktijken, het ADHD centrum ETZ en de GGZ is verbeterd; Er is een eenduidig beleid in de regio.
 • Kinderen met ADHD ontvangen sneller de juiste zorg en ondersteuning wanneer nodig. Hierbij wordt een breed pakket aangeboden (medicatie, begeleiding, psycho-educatie en behandeling);
 • Kinderen worden na behandeling door het ADHD centrum ETZ of de GGZ – indien mogelijk – zo snel als mogelijk terugverwezen naar de huisartsenzorg (voor de controles). Hiermee wordt het onnodig lang blijven hangen in deze instellingen voorkomen;
 • Herhaalmedicatie wordt niet verlengd, zonder dat men op de hoogte is hoe het met het kind gaat;
 • Signalen die breder gaan dan het eigen ‘domein’ worden opgepikt en belegd bij de juiste professional.
Resultaten
Deze aanpak heeft al veel mooie resultaten opgeleverd:
 • Ruim 90 praktijkhoudende huisartsen nemen deel aan de aanpak, waardoor er meer dan 1.700 kinderen met ADHD betere zorg en ondersteuning krijgen.
 • Controles worden structureel uitgevoerd en als belangrijk hulpmiddel ervaren. Hierdoor sluit medicatie beter aan bij de behoefte van het kind.
 • Kinderen (wanneer stabiel) worden sneller terugverwezen vanuit het ETZ naar de huisartsenpraktijk, waardoor zorg dichtbij huis kan worden aangeboden.
 • Door toegenomen kennis van ADHD bij professionals worden signalen sneller herkend en opgepakt. Lijnen tussen professionals zijn korter geworden en het vertrouwen in elkaar is toegenomen.
 • Alle praktijken hebben een vaste jeugdarts als aanspreekpunt. Ook zien we dat er nu (structureel) overleg plaatsvindt met de jeugdarts.

Documenten