21 september 2017

Wat en waarom?

Voor regio Midden-Brabant heeft PrimaCura GGZ in 2017 een akkoord bereikt met de zorgverzekeraars CZ en VGZ over de komst van een nieuw integraal ketenzorgprogramma GGZ. Hierin wordt sinds 2018 zowel de huisartsenzorg, inclusief de praktijkondersteuner GGZ, als de Generalistische Basis GGZ gecontracteerd.

Het zorgprogramma is door PrimaCura GGZ ontwikkeld om hiermee de zorg rondom de GGZ in de regio gezamenlijk te organiseren en daarmee de noodzakelijke zorg rondom GGZ-klachten te versterken. De keten is gebouwd als een schil om de patiënt en de huisarts heen, met de generalistische Basis GGZ als eerste samenwerkingspartner. Het doel is de huisarts, de POH-GGZ en de psycholoog in staat te stellen om op de best mogelijke manier de patiënt te kunnen helpen dan wel gericht en snel door te verwijzen en te behandelen.

Het zorgprogramma is een antwoord op de ingrijpende veranderingen binnen de GGZ die vanaf 2014 vanuit de overheid in gang zijn gezet. Deze veranderingen hebben geleid tot een stelsel van vier domeinen van GGZ: WMO/Jeugdwet, GGZ Basiszorg, de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Het uitgangspunt van deze veranderingen, zo ook van het zorgprogramma, is dat alle patiënten een passende behandeling op het juiste moment en de juiste plaats ontvangen. Waar mogelijk dichter bij huis en minder zwaar. De verwachting is dat dit programma bijdraagt aan het voorkomen dat patiënten tussen wal en schip vallen. Dit is iets wat met de huidige versnippering van zorgverlening nog te vaak voorkomt.

De rol van de huisarts als poortwachter in de GGZ is mede door deze verandering nog belangrijker geworden. Een optimaal functionerende keten waarin de huisarts, POH-GGZ en GGZ-hulpverleners goed samenwerken wordt hierbij als noodzakelijk gezien.

Toegevoegde waarde
Het succes van het zorgprogramma wordt mede bepaald door de (ervaren) toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde van dit zorgprogramma is beschreven vanuit het perspectief van de patiënt, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.

De toegevoegde waarde van het integrale zorgprogramma voor de patiënt is:

 • Geen patiënt tussen wal en schip
 • Korte lijnen bij noodzakelijke verwijzing
 • Matched care door beter inzicht in (verwijs)mogelijkheden
 • E-health over de gehele keten – account for life!
 • Beschikbaarheid van zorg geoptimaliseerd
 • Verkorte doorlooptijden in zorg, geen onnodige zware zorg
 • Gericht op duurzame zelfredzaamheid
 • Basis van kwaliteit, verbeteren waar mogelijk, vernieuwing waar nodig

De toegevoegde waarde van het integrale zorgprogramma voor de zorgaanbieder is:

 • Eenvoud in structuur
 • Gestructureerde samenwerking (terug-/verwijzing)
 • Kwaliteit van zorg als uitgangspunt
 • Verlagen administratieve lasten
 • Regionaal beleid, regionaal aanspreekpunt
 • Basiskwaliteit als standaard, vernieuwing waar noodzakelijk
 • Gezonde financiële huishouding door eenduidigheid en inzicht.

De toegevoegde waarde van het integrale zorgprogramma voor de zorgverzekeraar is:

 • Regionaal aanspreekpunt
 • Overname verantwoordelijkheid zorglevering, en verdeling (financiële) risico’s
 • Beperking beheerskosten door eenduidige en transparante werkwijze
 • Mogelijkheid voorkomen (onnodige) verwijzingen GBGGZ/SGGZ